24 czerwca 2021
Szczegóły ogłoszenia o zamówieniu
Temat
Modernizacja drogi gminnej położonej w miejscowości Trzemeśnia (Radlanki) w km 0+116 - 0+320 (etap I)
Status
Zakończona
Zamawiający
Nazwa Zamawiającego
Gmina Myślenice
Termin zakończenia
środa, 23 czerwca 2021 13:29
Numer (Sygnatura)
BZP/271/41-5/2021
Opis przedmiotu zamówienia
2) Zakres robót obejmuje w szczególności: a) roboty pomiarowe wraz z obsługa geodezyjna modernizowanego odcinka drogi gminnej; b) roboty ziemne koparka podsiębierna z odwozem urobku do 3km (dla wymiany przepustów rurowych, odcinkowych poszerzeń, umocnienia rowu korytkami ściekowymi, wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej poza pas drogowy); c) wymiana istniejącego przepustu rurowego fi 400mm oraz montaż nowego przepustu fi 300 z rur strukturalnych PP (SN8); d) montaż ścianek czołowych przepustów; e) wyprowadzenie kanalizacji sanitarnej rurami PCV 200/5,9˙mm (SN8; SDR 34; PN-EN 1401-1) poza obręb remontowanej drogi; f) wykonanie na poszerzeniach dolnej warstwy podbudowy tłuczniowej o grub. 25 cm; g) wykonanie na poszerzeniach górnej warstwy podbudowy tłuczniowej o grub. 15 cm; h) umocnienie rowu korytkiem ściekowym prefabrykowanym R25 oraz R20 na podbudowie żwirowo-betonowej; i) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych o grub. warstwy 15 cm na odcinku 83 m oraz o grub. warstwy 25 cm na dług. 121 m; oraz inne roboty i usługi towarzyszące niezbędne do osiągnięcia celu jakim jest remont drogi 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 1 do Zaproszenia.
W toku licytacji Wykonawcy podają w formularzu
cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia (wartość całej oferty)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Cena otwarcia
98 869,56
Cena oferty może przekroczyć cenę otwarcia
Rodzaj ceny
brutto
Stawka VAT
23 %
Waluta
PLN
Min. wartość postąpienia
1 000,00
Termin związania ofertą
30 dni
 Etapy licytacji
Numer Otwarcie Zamknięcie
Etap 1 23 czerwca 2021 godz. 13:00 23 czerwca 2021 godz. 13:29
loader