24 czerwca 2021
Szczegóły ogłoszenia o zamówieniu
Temat
Remont drogi rolnej zlokalizowanej na działce nr 248/17 w miejscowości Droginia na długości 270mb
Status
Zakończona
Zamawiający
Nazwa Zamawiającego
Gmina Myślenice
Termin zakończenia
środa, 23 czerwca 2021 10:10
Numer (Sygnatura)
BZP/271/41-4/2021
Opis przedmiotu zamówienia
2) Zakres robót obejmuje w szczególności: a. Roboty pomiarowe wraz z obsługa geodezyjna inwestycji; b. roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z odwozem urobku do 5 km a związane korytowaniem pod utwardzenie drogi; c. wykonanie połączeń zjazdów o nawierzchni tłuczniowej; d. profilowanie istniejącej podbudowy na odcinku remontowanej drogi; e. wykonanie dolnej warstwy podbudowy o grub. 25 cm z kruszyw łamanych o frakcji 0-63mm; f. wykonanie górnej warstwy podbudowy o grub. 15 cm z kruszyw łamanych o frakcji 31-63mm. g. wykonanie nawierzchni drogi z masy mineralno-bitumicznej o grub. łącznej 9 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca 5 cm, warstwa ścieralna 4 cm); h. montaż odwodnienia liniowego prefabrykowanego z betonu cementowego C35/45 klasa C250 o wym. 1000x300x300mm, ruszt żeliwny; i. wykonanie poboczy z kruszyw łamanych o grub. warstwy 20 cm oraz inne roboty i usługi towarzyszące niezbędne do osiągnięcia celu jakim jest remont drogi 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 1 do Zaproszenia.
W toku licytacji Wykonawcy podają w formularzu
cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia (wartość całej oferty)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Cena otwarcia
176 002,50
Cena oferty może przekroczyć cenę otwarcia
Rodzaj ceny
brutto
Stawka VAT
23 %
Waluta
PLN
Min. wartość postąpienia
2 000,00
Termin związania ofertą
30 dni
 Etapy licytacji
Numer Otwarcie Zamknięcie
Etap 1 23 czerwca 2021 godz. 9:00 23 czerwca 2021 godz. 10:10
loader