24 czerwca 2021
Szczegóły ogłoszenia o zamówieniu
Temat
Remont drogi na działce nr 1855 w Głogoczowie i na działce nr 1244 w Krzyszkowicach (dług. 450m)
Status
Zakończona
Zamawiający
Nazwa Zamawiającego
Gmina Myślenice
Termin zakończenia
wtorek, 22 czerwca 2021 14:19
Numer (Sygnatura)
BZP/271/41-3/2021
Opis przedmiotu zamówienia
2) Zakres robót obejmuje w szczególności: a. Zakres robót obejmuje: b. Roboty pomiarowe wraz z obsługa geodezyjna inwestycji; c. roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z odwozem urobku do 3 km a związane korytowaniem pod utwardzenie drogi oraz odtworzeniem rowów i wykonaniem przepustów; d. wykonanie przepustów rurowych z rur strukturalnych z tworzyw sztucznych SN8 o średnicy 500 mm i 400mm wraz ze ściankami czołowymi; e. wykonanie kanału krytego z rur strukturalnych SN8 o średnicy 400 mm f. wykonanie zjazdów wraz z utwardzeniem ich nawierzchni; g. profilowanie istniejącej podbudowy na odcinku remontowanej drogi; h. wykonanie dolnej warstwy podbudowy o grub. 25 cm z kruszyw łamanych o frakcji 0-63mm; i. wykonanie górnej warstwy podbudowy o grub. 15 cm z kruszyw łamanych o frakcji 31-63mm. j. wykonanie nawierzchni drogi ze ścieru asfaltowego o grub. warstwy 8 cm (po zagęszczeniu) wraz ze skropieniem emulsja asfaltowa i zasypaniem grysem kamiennym; k. wykonanie poboczy z kruszyw łamanych o grub. warstwy 20 cm oraz inne roboty i usługi towarzyszące niezbędne do osiągnięcia celu jakim jest remont drogi. Szczegółowy zakres robót i ich ilości został określony w opisie przedmiotu zamówienia 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 1 do Zaproszenia.
W toku licytacji Wykonawcy podają w formularzu
cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia (wartość całej oferty)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Cena otwarcia
303 813,73
Cena oferty może przekroczyć cenę otwarcia
Rodzaj ceny
brutto
Stawka VAT
23 %
Waluta
PLN
Min. wartość postąpienia
3 000,00
Termin związania ofertą
30 dni
 Etapy licytacji
Numer Otwarcie Zamknięcie
Etap 1 22 czerwca 2021 godz. 13:00 22 czerwca 2021 godz. 14:19
loader