24 czerwca 2021
Szczegóły ogłoszenia o zamówieniu
Temat
Remont drogi rolnej zlokalizowanej na działce nr 226 w Głogoczowie na długości 640mb
Status
Zakończona
Zwycięzca
Nazwa Wykonawcy
Zamawiający
Nazwa Zamawiającego
Gmina Myślenice
Termin zakończenia
wtorek, 22 czerwca 2021 10:55
Numer (Sygnatura)
BZP/271/41 -2/2021
Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest Remont drogi rolnej zlokalizowanej na działce nr 226 w Głogoczowie na długości 640mb". 2) Zakres robót obejmuje w szczególności: a. Roboty pomiarowe wraz z obsługa geodezyjna inwestycji; b. roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z odwozem urobku do 5 km a związane korytowaniem pod utwardzenie drogi oraz odtworzeniem rowów i wykonaniem przepustów; c. wykonanie przepustów rurowych oraz kanału krytego z rur strukturalnych z tworzyw sztucznych SN8 o średnicy 300 mm; d. montaż odwodnienia w postaci korytek ściekowych trójkątnych na podbudowie żwirowej i ławie betonowej; e. wykonanie zjazdów wraz z utwardzeniem ich nawierzchni; f. profilowanie istniejącej podbudowy na odcinku remontowanej drogi; g. wykonanie dolnej warstwy podbudowy o grub. 25 cm z kruszyw łamanych o frakcji 0-63mm; h. wykonanie górnej warstwy podbudowy o grub. 15 cm z kruszyw łamanych o frakcji 31-63mm. i. wykonanie nawierzchni drogi z masy mineralno-bitumicznej o grub. łącznej 9 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca 5 cm, warstwa ścieralna 4 cm); j. montaż odwodnienia liniowego prefabrykowanego z betonu cementowego C35/45 klasa C250 o wym. 1000x300x300mm, ruszt żeliwny; k. - wykonanie poboczy z kruszyw łamanych o grub. warstwy 20 cm 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ i STWIORb) i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 1 do Zaproszenia.
W toku licytacji Wykonawcy podają w formularzu
cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia (wartość całej oferty)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 Przedmioty licytacji
Cena otwarcia
490 421,50
Cena oferty może przekroczyć cenę otwarcia
Rodzaj ceny
brutto
Stawka VAT
23 %
Waluta
PLN
Min. wartość postąpienia
5 000,00
Termin związania ofertą
30 dni
 Etapy licytacji
Numer Otwarcie Zamknięcie
Etap 1 22 czerwca 2021 godz. 9:00 22 czerwca 2021 godz. 10:55
loader